Når er det verst å dø?

Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg i samtale med Mathias Barra om når det er verst å dø, og relevansen for globale helseprioriteringer.

Espen Gamlund og Carl Tollef Solberg har nylig redigert antologien Saving People from the Harm of Death. Dette er det første filosofiske verket som kobler døden til befolkningshelse og helsepolitikk.

Døden er noe vi sørger over eller frykter som det verste som kan skje, om så det er nær familie, fremmede i rapporter fra ulykker eller tragedier, eller vår egen død. Og likevel, det å «være død» er noe ingen kan oppleve eller beskrive.

Denne enkle sannheten reiser en rekke vanskelige filosofiske spørsmål om nøyaktig hva som er negativt med døden, og hvordan, og for hvem, døden er skadelig. Spørsmålet om hva som gjør døden negativ har opptatt filosofer i århundrer, og denne debatten refereres gjerne til som «the badness of death». Er et dødsfall primært negative for de gjenlevende, eller er døden også negativ for den som dør? Hva er forskjellene mellom død i fosterlivet, like etter fødselen og i ungdomsårene? For å kunne evaluere dødsfall i et globalt helseperspektiv må vi forsøke å finne svar på slike ubehagelige spørsmål.

I denne boken diskuterer ledende filosofer, leger og økonomer ulike synspunkter på hvordan man evaluerer dødsfall og relevansen dette har for global helsepolitikk. Dette inkluderer teorier om hvordan døden påvirker oss. Et standardsyn innen global helse er at nyfødtdødsfall er verste dødsfallene, samtidig som dødfødsler overses. Denne praksisen reiser et vanskelig spørsmål om hvorfor fødselen er så moralsk viktig, og flere av forfatterne i boken utfordrer dette synspunktet.

Dette er den første boken som knytter sammen filosofiske diskusjoner om døden og befolkningshelse, og bidrar til å endre måten vi evaluerer døden på. Disse vurderingene har konsekvenser for hvordan vi prioriterer ulike helseprogrammer som påvirker individer i ulike aldre, men også hvordan vi forstår ulikhet i helse.

Espen Gamlund er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen (UiB). Han arbeider med moralfilosofi, politisk filosofi og etikk, og anvendt etikk. Gamlund og Solberg skriver også en populærvitenskapelig bok om døden på norsk, som etter planen skal utgis i 2020.

Carl Tollef Solberg er postdoktor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB. Solberg er utdannet lege og filosof med en doktorgrad innen medisinsk etikk. Han arbeider med globale helseprioriteringer, medisinsk etikk, døden og hvordan vi kan forbedre helsemål.

Mathias Barra er seniorforsker ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Barra er utdannet matematiker og har en doktorgrad innen matematisk logikk. Han arbeider med matematisk modellering av pasientforløp, helseøkonomi, statistikk og livskvalitets-forskning.