Enkel metode reduserer spedbarnsdød

Når nyfødte med lav fødselsvekt blir holdt tett inntil mors kropp i store deler av døgnet i første levemåned øker deres sjanser til å overleve betydelig. UiB-forskere fulgte 8400 spedbarn i India og fant at sjansen for å overleve økte med hele 30 prosent.

Fra 2015 til 2018 fulgte forskere ved Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) 8400 spedbarn som var for født med for lav fødselsvekt i India.

Forskerne ønsket å måle effekten av den såkalte Kangaroo Mother Care-metoden hos disse barna når de fødes hjemme eller kommer hjem få timer etter å ha vært født på sykehus. Metoden går ut på å holde den nyfødte tett inntil brystet ved hjelp av et sjal eller en sele den første levemåneden, helst i mer enn halvparten av døgnets timer.

– Vi så at sjansen for å overleve økte med hele 30 prosent den første levemåneden og med 25 prosent det første halvåret av barnets liv, forteller professor Halvor Sommerfelt, som er leder for CISMAC, UiB.

– Det er få helseintervensjoner som reduserer dødeligheten med så mye som 30 prosent. Det måtte i så fall være gode vaksinasjonsprogrammer, sier han.

Studien er nylig publisert i tidsskriftet The Lancet.

Kangaroo Mother Care India.

Forsker Sarmila Mazumber ved CISMAC og Society for Applied Studies, New Delhi i felt.

Foto/ill.: CISMAC

Viktig bidrag mot barnedødelighet

India er et av landene i verden med høyest forekomst av lav fødselsvekt. Så mange som en fjerdedel av barna som fødes, veier under normalen.

– Vi vet at de undervektige barna er mer sårbare for sykdom og død enn andre barn. Halvparten av dem som dør, dør i første levemåned, sier Sommerfelt.

Hjemmefødsler er blitt sjeldnere i India, men det er vanlig at mødrene drar hjem med sitt nyfødte barn fra sykehuset bare seks timer etter fødselen, selv om barnet er født for tidlig. I likhet med andre lav- og middelinntektsland er det ofte liten tilgang på kuvøser og annen teknologi.

– De fleste barnedødsfall skjer blant barn som har lav fødselsvekt og Kangaroo Mother Care vil bidra til at disse barnas overlevelsessjanser øker betydelig. Derfor håper vi at så mange som mulig etterhvert vil benytte seg av denne metoden, sier Sommerfelt.

Retningslinjer fra Verdens Helseinstitusjon

Andre forskergrupper har studert effekten av Kangaroo Mother Care-metoden for undervektige nyfødte som er innlagt på sykehus. Forskerne fant at metoden gir barna rundt 40 prosent økt sjanse til å overleve.

Den nye studien har gitt forskerne dokumentasjon av meget høy kvalitet for at hjemmebasert Kangaroo Mother Care er effektivt. Sommerfelt regner med at Verdens Helseinstitusjon (WHO)vil utvikle retningslinjer innen et års ti, som anbefaler at dersom barn med lav fødselsvekt ikke begynner med metoden på fødeinstitusjon, bør starte opp hjemme.

– Det er imidlertid viktig å huske på at vår studie ikke inkluderte barn som var lettere enn 1.8 kilo. Så små barn og barn som er syke skal behandles på sykehus inntil de er stabile, påpeker Sommerfelt.

Halvor Sommerfelt.

Halvor Sommerfelt leder CISMAC, et av Forskningsrådets Senter for fremragende forskning (SFF).

Foto/ill.: Eivind Senneset.

Enkelt og rimelig tiltak

Forskerne vet ikke om den gode effekten skyldes bedre tilgang på brystmelk, at mor hjelper barnet med temperaturreregulering, eller andre faktorer som for eksempel at barnet opplever trygghet ved å høre morens hjerteslag og kjenne lukten av henne.

– Kangaroo Mother Care er et enkelt og rimelig tiltak. Jeg er overbevist om at det vil å bli anbefalt, ikke bare av Verdens Helseorganisasjon, men også av indiske helsemyndigheter, sier Halvor Sommerfelt.

Kangaroo Mother Care» studien

  • Fra 2015 til 2018 fulgte forskere ved Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC) og deres indiske partnere ved Society for Applied Studies i India 45 000 gravide og deres 8 400 spedbarna som ble født med lav fødselsvekt.
  • I alt 150 forskere og helsearbeidere, rekruttert gjennom den CISMAC-finansierte studien i Nord-India, fulgte Studien er utført i nært samarbeid med WHO.
  • Barna veide mellom 1.8 og 2.25 kilo da de, innen 3 døgn etter at var født, ble inkludert i studien.
  • Halvparten av barna ble tilfeldig utvalgt til å få «Kangaroo Mother Care» og den andre halvparten vanlig pleie, alle fikk hjemmebesøk første levemåneden. Disse gruppene ble sammenlignet med tanke på overlevelse og vekst i første levemåned og opp til 6 måneders alder. Vi stilte også spørsmål til mor om hennes psykiske helse, særlig med hensyn til depresjon.
  • Gjennomsnittlig ble Kangaroo Mother Care gitt i 4 uker og 11,5 timer per døgn i intervensjonsgruppen. Kengurumetoden er nærmest ukjent i India og nesten ingen av barna i kontrollgruppen nøt godt av den.
  • I verden fødes det årlig 20 millioner barn med lav fødselsvekt (under 2.5 kilo).
  • Opp til 80 prosent av spedbarnsdødsfallene skjer blant barn med lav fødselsvekt, hvor halvparten av dem er for tidlig fødte.
  • Omtrent 97 prosent av barn med lav fødselsvekt fødes i lavinntektsland, hvorav 40 proent i India.